ادای تکلیف و عمل به وظیفه شرعی هدف نامزدهای انتخابات مجلس باشد