ایران پناهگاه مسلمانان مظلوم جهان است/آمریکا به دنبال جاهلیت مدرن