نصیحت می‎کنم مدیرکل صداوسیما نیروهای انقلابی را از شبکه تبرستان دور نکند