سردارنقدی:دشمنان می خواهند شعارمرگ بر امریکا را از ما بگیرند