تیم مذاکره‌کننده با تفکر عاشورایی پشت میز مذاکره بنشینند