سبزپوشان اردوگاه امام حسین (ع) همواره در مقابل توطئه ها می ایستند