معاون امور هنری به جشنواره تئاتر مقاومت – فتح خرمشهر پیام داد