پاسدارن حافظان دین و انقلابند/ هیچ توافقی در جهت بازدید از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان کشور صو