کشورهای منادی حقوق بشر جنایت های بی شرمانه ای را انجام می دهند