خانواده سینمای مستند در سوگ «محمدرضا مقدسیان» نشست