رسالت دانشگاه نباید دست‌خوش افراد فرصت‌طلب قرار گیرد