مانند سال قبل، کنفرانس سونی در E3 2015 از طریق سینما قابل مشاهده است