بازدید از مراکز نظامی ایران توقع احمقانه آمریکایی‌هاست