استکبار، به دنبال جایگزین کردن حکومت خلیفه ای در منطقه است/هراس آمریکا از تفکر آگاه و اسلام ناب محمدی