نظری منفرد: توجه به اخلاق در کنار فقه رسالت امروز ...