هر دستی که به سوی مراکز نظامی کشور دراز شود باید قطع شود