عابدینی: وزیر ورزش با واگذاری پرسپولیس به بخش خصوصی موافق است