ما به هر قیمتی و در هر شرایطی به مذاکره ادامه نمی‌دهیم/ با عهدشکنی آمریکا در مذاکره مواجهیم