امام جمعه موقت کرمانشاه:جوانان ایرانی با فتح خرمشهر دل امام را شاد کردند