نمایندگان با قدرت مذاکرات هسته ای را رصد کنند/ بازرسی از مراکز نظامی آغاز جنگ نیابتی است