آمریکا شرکت عراقی را به‌دلیل فروش هواپیما به ایران تحریم کرد