قائم مقام اجرایی ایوبی جزییات تغییر ساختاری موسسات تابعه را اعلام کرد