همه ی پاسداران از انقلاب دفاع می کنند/ از علت های پیشرفت ما اطاعت از رهبری است