آژانس اجازه بازدید از مراکز نظامی و رصد دانشمندان هسته‌ای را ندارد