قطعی موقت تلفن مرکز ارتباط با مشتریان بانک گردشگری