قهرمان فوق سنگین جهان به اردوی وزنه برداری جانبازان و معلولین دعوت شد