پاسخ رییس جمهوری به زیاده خواهی های کاخ سفید ستودنی بود