وزیر ارشاد: تئاتر درد دین، درک آزادی و دریغ از جهل است