معاون امور هنری به جشنواره تئاتر مقاومت –فتح خرمشهر پیام داد