جرج سوروس: آمریکا در آستانه جنگ سوم جهانی با چین قرار دارد