هیات منصفه شش افسر متهم در پرونده قتل جوان سیاه‌پوست را مجرم شناخت