نجات 208 مهاجر مسلمان روهینگیایی از آب های منطقه جنوب ...