خرمشهر نماد آزادسازی زمین از سلطه ظالمان و مستکبران است/ نابودی ظالمان و یاری مظلومان گفتمان نوین اس