تاکید امام جمعه قزوین بر دفاع تمام قد از حقوق هسته ای