امام جمعه آشتیان: رهبر معظم انقلاب دسیسه های دشمن را افشار کرد