حاج محمد شاطری پدر شهید حسن شاطری دار فانی را وداع گفت