جلسه سهامداران استیل آذین ایرانیان با رئیس سازمان خصوصی سازی