آمریکا دو شرکت عراقی و اماراتی را برای فروش هواپیما به ایران تحریم کرد