آمریکا به خواسته‌هایش برسد همه را سر می‌برد/ برخی به شیطان بزرگ امید دارند/ در جلسات می‌گویند مردم د