۷۰ درصد خراسان جنوبی به شبکه‌های دیجیتال دسترسی دارند