مشت گره کرده، اسلحه و قرآن؛ نماد قدرت پاسداران در آرم سپاه