اجرای «چند روایت چپ کوک و کژ نما از قتل» در تئاتر شهر