هفتمین کارگاه پیوست نگاری فرهنگی در ایلام به کار خود پایان داد