عکسی که ناصر حجازی امضا کرد و به پدر مهاجم سابق پرسپولیس داد