پاسداران برای دفاع از انقلاب ‌محکم و استوار در مقابل توطئه‌های دشمنان ‌‌ایستاده‌اند‌