برگزاری اجلاس داووس در امان با حضور مقامات ارشد جهان