بانک جهانی: اقتصاد غزه در آستانه فروپاشی قرار دارد