معلم شهید کرجی که خطبه عقدش را امام خمینی (ره) خواند!