واشنگتن: در جریان مذاکرات برای مصاحبه توافق کرده‌ایم