داوران انجمن منتقدان در جشنواره فيلم شهر معرفی شدند